Become a member

This event has already taken place

Uppstartsmöte – Föreningen ATMP Sweden

Sedan en tid tillbaka har det funnits planer att starta en ideell intresseförening med föreslaget namn Föreningen ATMP Sweden. Det huvudsakliga syftet med initiativet är att formalisera och skapa uthållighet i de löpande datainsamlings-, kommunikations- och nätverksaktiviteter som sker under namnet ATMP Sweden. I tillägg kommer föreningen att kunna agera som (med) ansökande i olika utlysningar inom området, även detta i syfte att stärka Sveriges position inom ATMP-området. Medlemskap i föreningen kommer att vara öppet för individer, företag och andra organisationer med intresse för ATMP (läkemedel för avancerad terapi som baseras på celler, vävnader och gener).

En arbetsgrupp bestående av representanter för olika delar av forsknings- och utvecklingskedjan förbereder nu ett första medlemsmöte som skall fastställa föreningens stadgar samt utse dess styrelse. Du och/eller din organisation är hjärtligt välkomna att delta på uppstartsmöte av föreningen online på Teams onsdag den 8 mars, kl. 15-16.

Dagordning:

1.   Mötet öppnas

2.   Val av mötesordförande

3.   Val av mötessekreterare

4.   Fastställande av röstlängd

5.   Val av två justeringspersoner

6.   Genomgång och fastställande av föreningens stadgar (bilaga 1)

7.   Val av styrelseledamöter (bilaga 2)

8.   Fastställande medlemsavgifter (bilaga 3)

9.   Planerade föreningsaktiviteter 2023 (bilaga 4)

10. Övriga frågor

11. Mötet avslutas

Hitta bilderna från ”Informationsmöte inför bildande av Föreningen ATMP Sweden” 15:e Februari ATMP-Sweden-150223-FINAL

Om du har frågor eller synpunkter kring genomförandet av detta initiativ eller önskar föreslå styrelseledamot, vänligen kontakta någon av nedanstående:

Dag Larsson dag.larsson@lif.se
Jim Lund jim.lund@ri.se
Jukka Lausmaa jukka.lausmaa@umu.se
Pontus Blomberg pontus.blomberg@regionstockholm.se
Agneta Edberg edberg.agneta@gmail.com
Benny Lyvén benny.lyven@ri.se
Kristina Levan kristina.levan@vgregion.se