Föreningen ATMP Sweden

Föreningen ATMP Sweden is a non-profit member association established 2023 to consolidate and further develop ’ATMP Sweden’ as an inclusive and sustainable platform for networking, communication and the sharing of knowledge and information.  

The inaugural meeting of the association in May was followed up by the Annual General Meeting (AGM) on 21st of June with over 60 participating individuals or organizations. The AGM approved the statutes of the association, appointed a board, and decided on the annual fees for different categories of membership. The board is now working with strategic and operational planning and the formalities around getting the association up and running.  

Many individuals and organizations have expressed their interest in becoming members of Föreningen ATMP Sweden. At present, the association is still waiting for a bank account to be able to receive payments for membership  fees. As soon as this hurdle has been overcome, detailed information about the steps to become a member will be communicated to all that have expressed interest in membership.  

Meanwhile, if you have not already done so, you can register your/company’s/organisation’s interest in membership, including interest to join expert working groups, through the following link; 

https://forms.gle/u414PWrFFaPY9xca9 

En kort uppdatering om föreningen ”Föreningen ATMP Sverige”  

”Föreningen ATMP Sweden” är en allmännyttiga ideella föreningen grundade 2023 med syftet till att befästa och vidareutveckla ATMP Sweden som en inkluderande och hållbar plattform för nätverkande, kommunikation och utbyte av kunskap och information inom svensk ATMP.  

Föreningens konstituerande möte i maj följdes upp av en årsstämma den 21 juni, där över 60 personer eller organisationer deltog. Stämman godkände föreningens stadgar, utsåg en styrelse och beslutade om årsavgifter för olika medlemskategorier. Styrelsen arbetar nu med strategisk och operativ planering och formalia kring att få i gång föreningen.  

Glädjande många personer och organisationer har uttryckt intresse för att bli medlemmar i föreningen. Just nu väntar fortfarande föreningen på ett bankkonto för att kunna ta emot medlemsavgifterna.  Så snart detta hinder har övervunnits kommer detaljerad information om stegen för att bli medlem att kommuniceras till alla som har uttryckt intresse för medlemskap

Till dess kan du, om du inte redan har gjort det, anmäla ditt/företagets/organisationens intresse för medlemskap, inklusive intresse för att gå med i expertarbetsgrupper, via följande länk;  

https://forms.gle/u414PWrFFaPY9xca9