Become a member

Nationell samordningsfunktion för ATMP

2024-03-22

Ny styrgrupp har utsetts att driva jämställd behandling, stötta forskning/translation och stärka samverkan mellan Svensk regioner.

En nationell samordningsfunktion är under uppbyggnad med syfte att främja samverkan och ökade satsningar inom ATMP-området.

De övergripande målen för den nationella funktionen är:

 • Ge patienter i hela landet samma möjlighet till behandling
 • Stärka forskningens förutsättningar
 • Underlätta translation till produktutveckling och tillverkning
 • Öka samverkan mellan självständiga regionala noder

Samordningsfunktionen inleder arbetet genom att personer har utsetts att ingå styrgrupp och samordningsgrupp med lika fördelning mellan sektorerna akademi, universitetssjukhus/regioner och industri. Sektorerna har i egen ordning utsett de personer som ingår i styrgrupp och samverkansgrupp. En företrädare för patientperspektivet kommer att bjudas in till styrgrupp och tre till samverkansgrupp. Varken styrgrupp eller samordningsgrupp har bestämmanderätt över lokala noder.

ATMP, dvs läkemedel för avancerad terapi utgörs av cell- och genterapier, samt vävnadstekniska produkter eller kombination av någon av dessa och medicinteknisk produkt. ATMP är ett område under snabb utveckling där translationell forskning samt produktutveckling, produktion och implementering också skapar behov av utvecklade samverkansformer. Vid våra svenska lärosäten finns betydande och framgångsrik forskning inom området. Vid universitetssjukhusen finns ATMP centrum för klinisk forskning och implementering i vården. Och det finns ett betydande antal små- och medelstora företag i Sverige tillsammans med innovationshubbarna CCRM Nordic, NorthX Biologics och Testa Center.

Styrgrupp

Styrgruppen består av sammanlagt 6 personer och ansvarar för att i samråd med samordningsgruppen ta fram och besluta om specifika tidsbestämda effektmål för satsningar på ATMP i Sverige. Dess sammansättning utgörs av två personer från varje sektor och ordförandeskapet i styrgruppen med ettårig mandatperiod roterar mellan medlemmarna.

Styrgruppens sammansättning är enligt följande;

 • Martin Bergo, Karolinska institutet
 • Eva Tiensuu Janson, Uppsala universitet
 • Stefan Jovinge, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne
 • Mikael Wiberg, Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten
 • Christina Herder, Herder Consulting
 • Dag Larsson, Lif – de forskande läkemedelsföretagen, ordförande

”Sverige har ett gott utgångsläge när det gäller att omsätta vår starka akademiska forskning till produktutveckling som mötet patienternas behov. ATMP innebär helt nya möjligheter att behandla sjukdom och det är vår ambition att initiativet kring samordning bidrar till ett konkurrenskraftigt Sverige”, säger Dag Larsson, Lif – de forskande läkemedelsföretagen och ordförande i styrgruppen.

”Jag ser verkligen fram emot att arbeta för en nationell samordning av införandet av ATMP i Sverige. Det är viktigt att patienter i hela landet som har behov av ATMP kan få tillgång till denna typ av behandling”, säger Eva Tiensuu Janson, Uppsala universitet och medlem i styrgruppen.

Styrgruppen kan kontaktas direkt eller genom Maria Johansson, Lunds universitet maria.johansson@fsi.lu.se

Samordningsgrupp

Samordningsgruppen utgör en tvärsektoriell sakkunniggrupp med nominerade representanter från akademi, universitetssjukhus/regioner och industri.

Samordningsgruppens sammansättning är enligt följande;

Akademi

 • Per Dannetun, Linköpings universitet
 • Gunilla Enblad, Uppsala universitet
 • Mia von Euler, Örebro universitet
 • Paul Kingham, Umeå universitet
 • Jenny Nyström, Göteborgs universitet
 • Martin L Olsson, Lunds universitet
 • Matti Sällberg, Karolinska institutet

Universitetssjukhus/regioner

 • Pontus Blomberg, Region Stockholm
 • Anna Göthlin Eremo, Region Örebro län
 • Gisela Helenius, Region Skåne
 • Hannah Karlsson, Region Uppsala
 • Kristina Levan, Västra Götalandsregionen
 • Lars Skagerlind, Region Västerbotten
 • Marcus Söderberg, Region Östergötland

Industri

 • Petter Björquist, Verigraft
 • Lindsay Davies, NextCell Pharma
 • Per Hammer, Cytiva
 • Johan Hyllner, AstraZeneca
 • Jessica Martinsson, SwedenBio
 • Charlotte Schönbeck, Getinge
 • Fredrik Wessberg, CCRM Nordic