Become a partner

ATMP2030 släpper rapport om kompetensbehov och utbildning

2024-06-20

Rekryteringsbehov, efterfrågad kompetens, utbildning och utmaning.

Den Vinnova-finansierade innovationsmiljön ATMP 2030 har nu publicerat rapporten ”Kompetensbehov och utbildning inom ATMP”, som sammanfattar delar av det arbete som gjorts mot projektets delmål ”Utbildning och kompetensförsörjning”. Rapporten belyser och försöker ge svar på följande frågor:

– Hur ser rekryteringsbehovet i Sverige ut inom ATMP-fältet?

– Vilka kompetenser efterfrågas av olika aktörer inom området?

– Vilka utbildningar finns i dagsläget eller är under planering?

– Vilka unika utmaningar medför ATMP-området vad gäller utbildning?

Rekryteringsbehovet i Sverige av personer förväntas öka kommande år i såväl Sverige som globalt. I en enkät som besvarades våren 2022 av företrädare för industri eller sjukvård i Sverige framgick att de förväntade sig att behöva anställa totalt över 500 personer med specialkunskaper inom ATMP de kommande fem åren Med undantag för stora läkemedelsbolag upplevde de flesta organisationer det som en utmaning finna personer med lämpliga kompetenser.

När arbetet bakom rapporten inleddes 2021 visade en inventering att utbudet av tillgängliga ATMP-utbildningar i Sverige var i stort sett obefintligt. Sedan dess har ett flertal initiativ tillkommit. En nationell forskarskola i ATMP har etablerats, det finns idag ett brett intresse hos utbildningsansvariga på lärosätena att inkludera ATMP-inslag i befintliga kurser och utbildningsprogram och ett flertal skräddarsydda kurser är under uppstart eller planeras.

Trots den positiva utvecklingen de senaste åren ligger Sverige fortfarande långt efter framstående länder som t.ex. Storbritannien och USA vad gäller utbildningssatsningar inom ATMP. För att säkra den framtida kompetensförsörjning inom det snabbt växande och starkt konkurrensutsatta ATMP-fältet, behövs ökade och proaktiva utbildningssatsningar redan nu. Områdets komplexitet innebär att det behövs utbildningar på olika nivåer, av både teoretisk och praktisk karaktär, och som är anpassade för mångfalden av yrkesroller som ryms inom fältet.

Rapporten kan laddas ner här och dess innehåll och slutsatser kommer att presenteras under ett öppet webinarium under augusti.