Become a member

Swedish hospital ATMP networks meet in Lund

2023-10-03

Implementation of market-approved ATMPs, clinical trials and hospital-based manufacturing

***follows in Swedish***

The national network for ATMP centers together with ATMP2030 invited to a network meeting in Lund

The 12th of September, the second national network meeting was held for the hospital-linked networks that work with ATMP issues, i.e. with issues around drug treatments based on cells, genes and tissues. Region Skåne’s ATMP center (Gisela Helenius/Petra Johnels pictured right) arranged, together with ATMP2030 and the national network for ATMP centers, the meeting held at Medicon Village in Lund. With the aim of creating value for all professions in healthcare that are involved in handling and treatment with ATMP, they had invited other national networks that gather knowledge and experience in each area — the ATMP centers network, the hospital pharmacy network, the legal/contractual network and the Tissue Council’s cell therapy group VOG cell participated. The purpose of the meeting was to provide an opportunity to discuss issues related to everything from the implementation of market-approved ATMPs to clinical trials and hospital-based manufacturing of ATMPs in a common forum.

Approximately 30 people participated on site and another twenty people via link. The participants came from all over Sweden and pretty much all university hospitals were represented. Elinor Pejryd, lawyer at Karolinska University Hospital, was an invited to present about her work regarding the possibilities for the healthcare system to act as back-up for private tissue facilities. In addition to updates from the work in the various networks, Lund’s ATMP center and the work within ATMP2030 were also presented. In the afternoon it was discussed how the networks can be helped to facilitate the introduction and use of ATMPs in healthcare.

The meeting was highly appreciated by the participants for the opportunity to exchange experiences in different parts of health care and in different parts of the country. The cooperation between the various networks has been strengthened since the first national network meeting was held in Huddinge in the spring of 2022. The follow-up after both of these meetings shows that they see a great need and a clear value in meeting across network boundaries and wish to continue with annual meetings for these hospital-linked ATMP networks.

Nationella nätverket för ATMP-centra bjöd tillsammans med ATMP2030 in till nätverksmöte i Lund 

Den 12:e september, hölls det andra nationella nätverksmötet för de sjukhusknutna nätverk som jobbar med ATMP-frågor, dvs med frågor runt läkemedelsbehandlingar baserade på celler, gener och vävnader. Region Skånes ATMP-centrum arrangerade, tillsammans med innovationsmiljön ATMP2030 och det nationella nätverket för ATMP-centra, mötet som hölls på Medicon Village i Lund. Med syfte att skapa värde för samtliga professioner inom sjukvården som är involverade i hantering och behandling med ATMP hade man bjudit in övriga nationella nätverk som samlar kunskap och erfarenhet inom respektive område — ATMP-centra nätverket, sjukhusapoteksnätverket, jurist-/avtalsnätverket samt Vävnadsrådets cellterapigrupp VOG cell deltog. Syftet med mötet var att ge tillfälle att diskutera frågor som rör allt från implementering av marknadsgodkända ATMP till kliniska prövningar och sjukhusbaserad tillverkning av ATMP i ett gemensamt forum.

Ungefär 30 personer deltog på plats och ytterligare ett tjugotal personer på länk. Deltagarna kom från hela Sverige och i stort sett alla universitetssjukhus var representerade. Elinor Pejryd, jurist vid Karolinska Universitetssjukhuset, var inbjuden talare för att berätta om deras arbete kring möjligheterna för sjukvården att agera som back-up för privata vävnadsinrättningar. Förutom uppdateringar från arbetet i de olika nätverken presenterades bland annat också Lunds ATMP-centrum och arbetet inom ATMP2030. Under eftermiddagen diskuterades även hur nätverken kan hjälpas åt att underlätta införande och användning av ATMP i sjukvården.

Mötet var mycket uppskattat bland deltagarna för möjligheten till erfarenhetsutbyte mellan olika delar av hälso- och sjukvården och mellan olika delar av landet. Samverkan mellan de olika nätverken har stärkts sedan det första nationella nätverksmötet hölls i Huddinge våren 2022. Uppföljningen efter båda dessa möten visar att man ser ett stort behov och ett tydligt värde i att träffas över nätverksgränserna och att man önskar fortsätta med årligt återkommande träffar för de sjukhusknutna ATMP-nätverken.