Become a partner

Föreningen ATMP Sweden is on it’s way!

2023-03-10

Join us to support the communication and coordination of Swedish ATMP

The 8th of March a start up meeting for Föreningen ATMP Sweden was held. An interimstyrelse was put in place to register the organisation, establish a bank account, recruit members and receive nominations for the Board/styrelseledamöter, that will be voted in by members at the AGM in May/June 2023.  The meeting minutes and updated statutes/stadgar from the startup meeting will be published soon.

Föreningen ATMP Sweden is being established as an ideell förening with the intention of forming a legal entity from which the ATMP Sweden communication platforms and events can be run. Since establishment of ATMP Sweden we have been dependent on project partners to sign agreements and pay bills, which is not sustainable. The extra bonus of Föreningen ATMP Sweden will be formalisation of our already well established network and match making functions to partner capabilities in Sweden and internationally.

In order to help us keep our tight timelines for getting this förening functioning we ask that interested parties (individuals and organisations) register their interest to be members of ATMP Sweden. We also ask for nominations for board members and expert advisors as per the text below. Interest to participate in expert member run working groups can be registered in the membership interest survey.

At ATMP Sweden, we thank everyone for efforts so far in building up this wonderful platform, it is the projects that have made this possible. We look forward to working inclusively with the Swedish ATMP network to build and implement new medicines while paying heed to the economic development necessary for patient access.

The start up meeting was a follow on from the information meeting the 15th of February 2023. Formation of Föreningen ATMP Sweden is part of the ATMP2030 project Sustainable continuation initiated January 2021.

TEXT FOLLOWS IN ENGLISH:

De nästa stegen för att bygga Föreningen ATMP Sweden är nu igång! Efter formaliteterna på startmötet den 8 mars kommer interimsstyrelsen att börja planera föreningens kommande medlemsmöte, ansöka om organisationsnummer och skaffa ett bankkonto. Därefter kan föreningen börja samla in de medlemsavgifter som bestäms vid det kommande medlemsmötet.

Fram till dess välkomnar interimsstyrelsen intresseanmälningar om medlemskap. Personer från 86 olika organisationer har redan uttryckt intresse om medlemskap i föreningen. Vi vill understryka att företag och organisationer som skall representeras som formella medlemmar av ATMP Sweden behöver söka separat medlemskap via eget organisationsnummer.

Du samt din organisation/företag kan anmäla ditt intresse för medlemskap på följande länk (inklusive intresse att delta i expertarbetsgrupper):

https://forms.gle/u414PWrFFaPY9xca9.

Personer och organisationer som anmäler sitt intresse via länken kommer att inbjudas att nominera personer till den nya styrelse som skall väljas på det kommande medlemsmötet i maj eller juni, vilket interimsstyrelsen kommer att kalla till. Genom länken kan du också anmäla ditt intresse att delta i och föreslå arbetsgrupper att drivas av föreningsmedlemmar inom olika expertområden.

Som diskuterades på mötet den 8 mars, välkomnar vi nomineringar av styrelseledamöter. Tänk dock på att styrelsen för Föreningen ATMP Sweden skall fokusera på att på att driva föreningen baserat på dess nuvarande behov och inriktning, vilket innebär att de nominerade bör ha erfarenhet och kompetens inom minst något av nedanstående:

 • Ordförande, kassör eller sekreterare i en ideell förening.
 • Nuvarande eller tidigare anställning i kommunikatörsroll– för att kunna ta ansvar framtagning, utveckling och implementering av Swedens kommunikationsstrategi.
 • Medlemsrekrytering, framtagning och underhålll av medlemsregister,
 • Finansiell hantering och rapportering – medlemsavgifter, registreringsavgifter, och sponsorbidrag
 • Datahanteringsfrågor – GDPR och integritetsfrågor gällande hantering av personuppgifter i samband med föreningsarrangemang.
 • Avtalsfrågor – granskning av avtal med leverantörer, sponsorer eller samarbetsavtal.
 • Webmaster och sociala media – strategi, design, utveckling, förvaltning, analys, inklusive användargränssnitt, varumärke och marknadsföring
 • Events – Planera, organisera och genomföra fysiska och digitala events, inklusive registrering och online tekniska plattformar

Dessa kompetenser syftar till att säkerställa att Föreningen ATMP Sweden skall stå på en solid grund som möjliggör att pågående projekt och medlemsdrivna arbetsgrupper kan dra nytta av styrkan i nätverket och bidra till visionen att göra Sverige ledande inom ATMP 2030. Föreningen kommer bidra till att koordinera och kommunicera sådana aktiviteter.

Nomineringar av styrelseledamöter och ATMP-expert/rådgivare: https://forms.gle/p51GEPpJdnWVZEza7

Du som är intresserad av att engagera dig i en roll som ATMP-expert/rådgivare funktion kan också anmäla detta i ovanstående länk, samt där också ange vilken aktörsgrupp du tillhör och vad som är din expertis inom området.

Those interested in participating in an ATMP expert/advisory function to the board can also register their interest in the nomination link, including the stakeholder niche they would represent and their direct experience in this area.

AND IN ENGLISH!

The next steps in building Föreningen ATMP Sweden are now under way! Following the formalities of the start up meeting the 8th of March, the interimsstyrelse will plan for the formal establishment of the Förening, which includes an inaugural meeting (konstituerande möte), registering the organisation with Skatteverket to receive an organisation number and applying for a bank account. When this is completed we will start receiving membership payments as decided at the konstituerande mötet.

In the meantime, the interimstyrelse is receiving interest for membership in the organization. Individuals from 86 independent organizations have expressed interest in membership of this organisation. Please note that companies and organisations to be represented as formal members of ATMP Sweden need to apply for separate membership through their organisation number.

Please register your own and/or your Company’s/Organisation’s interest through the following link (including interest to join expert working groups);

https://forms.gle/u414PWrFFaPY9xca9.

Individuals and organisations that register interest in membership through this link will be invited to nominate individuals for the Board of Föreningen ATMP Sweden that will be voted in at an AGM called by the interimsstyrelse May/June 2023. This is also the form where we are receiving interest in participating in member run working groups in different ATMP expert areas.

As discussed in the meeting yesterday prospective members are now welcome to submit styrelseledamöter nominations. Please keep in mind that the Board of Föreningen ATMP Sweden needs to focus on the running of this organization based on the current needs, thus nominees should be those with credentials in at least one of the following;

 • experience as ordförande, kassör or sekreterare of an ideell förening
 • previous employment in communications – to be responsible for development, execution and evolution of the ATMP Sweden communication strategy
 • experience in member recruitment, establishment and maintainenance a membership register, receival of membership/registration/sponsorship payments and financial management/reporting
 • individuals versed in GDPR/privacy when it comes to the collection and storage of information from members or registrants of different events
 • individuals with legal expertise in the review of contracts for service, sponsorship and collaborative agreements
 • individuals with experience in the running, strategy and analytics around webpage, newsletter and social media platforms including UX, design, brand and marketing
 • expertise in the organization and execution of both physical and virtual events, including registration, online meeting platforms

These functions will make sure that Föreningen ATMP Sweden runs on a solid base, enabling those ongoing project and member working groups to benefit from the strength of the network to make Sweden ‘world leading in ATMP by 2030′. Föreningen ATMP Sweden will assist with coordination of such activities but the board will not be responsible for this strategy work.

Nominations to the board (and expert advisory functions) can be submitted through the following link;

https://forms.gle/p51GEPpJdnWVZEza7

Those interested in participating in an ATMP expert/advisory function can also register their interest in the nomination link, including the stakeholder niche they would represent and their direct experience in this area.